วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดบรรยาย พรบ.วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


          เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดบรรยายพิเศษ “ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ” ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ ศิวะเดชาเทพ ประธานอนุกรรมการ ฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ประมาณ 100 คน จากบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม