งานวิจัยนักศึกษาปีการศึกษา 2560ลำดับโครงการวิจัยนักศึกษาดาวน์โหลดบทคัดย่อดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับเต็ม
1การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งจากการได้รับสารเบนซีนของนักศึกษาที่ได้รับ
ขณะนั่งรถประจำทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปัทมา ดาก้อน และสุวรรณทิพย์ เอี่ยมจิตร์