งานวิจัยนักศึกษาปีการศึกษา 2561


ลำดับที่ชื่องานวิจัยชื่อนักศึกษาดาวน์โหลดบทคัดย่อดาวน์โหลดฉับบเต็ม
1การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นทีป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
มินตรา  วงษ์กาด และดารุณี   ระวังภัย