งานวิจัยนักศึกษาปีการศึกษา 2560ลำดับโครงการวิจัยนักศึกษาดาวน์โหลดบทคัดย่อดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับเต็ม
1การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งจากการได้รับสารเบนซีนของนักศึกษาที่ได้รับขณะนั่งรถประจำทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปัทมา ดาก้อน และสุวรรณทิพย์ เอี่ยมจิตร์
2

การศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับเสียงสะสมของระดับเสียงสะสมที่พนักงานรักษาความ ปลอดภัยได้รับบริเวณประตูถนนอู่ทองนอกและประตูถนนราชวิถีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สุวิจักขณ์  เทียนทอง และเสฏฐวุฒิ เทียนทอง

3

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งจากการรับสัมผัสสารเบนซีนของผู้ที่รอรถโดยสารประจำทางใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

อรทัย เมฆโหรา และ จิรทีปต์ สุขลาวัณย์กุล