งานวิจัยนักศึกษาปีการศึกษา 2559ลำดับชื่อโครงการวิจัย
นักศึกษา
ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
ดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับเต็ม
1การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดกับค่าการนำไฟฟ้าของน้ำบริโภค น้ำผิวดิน และน้ำเสีย
กฤษฎา ชมภูนุช
เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ 5901.pdf
2การศึกษาความแตกต่างของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 10 ไมครอน ที่ปล่อยจากเครื่องพิมพ์ที่ใช้ตลับหมึกแท้และตลับหมึกใช้ซ้ำ

สุธินี กาหลง

มณีรัตน์ งามสม

3การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนภายในโรงสีข้าว  ขนาดใหญ่และโรงสีข้าวขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงสีข้าวอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
ศิวาวุธ ธรรมนิทา
ทิพย์สุมล  โพธิ์สุวรรณ
เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ 5903.pdf