งานวิจัยนักศึกษาปีการศึกษา 2558ลำดับที่ชื่องานวิจัยนักศึกษาดาวน์โหลดบทคัดย่อดาวน์โหลดเล่มวิจัยฉบับเต็ม
1ความแตกต่างของความเข้มข้นของสารเบนซีนที่ได้จากการตรวจวัดจริงกับการประเมินด้วยแบบจาลอง CALINE4 บริเวณริมถนนโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มินตา มนามัยน้อย และชลิตา คำวิชิต

2การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งจาการได้รับสารเบนซีนของผู้ปฏิบัติงานควบคุมจราจรบริเวณสี่แยกในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ฝนนรินทร์ กริ่มใจและไพชยนต์ บัวน้อยAb5802.pdf
3การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนที่พนักงานขับรถได้รับในขณะขับรถประจำทางปรับอากาศและรถประจำทางธรรมดา
 รติยาภรณ เดชศรี แลพรไพลิน ศุภติมัสโร
Ab5803.pdf