งานวิจัยนักศึกษาปีการศึกษา 2555ลำดับชื่อโครงการวิจัยนักศึกษาดาวน์โหลดบทคัดย่อดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับเต็ม
1ระยะเวลาการเติมอากาศที่เหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนิศรา  แถมวัน
Ab5501.pdf

2ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อคุณภาพน้ำผิวดินในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
วิภารัตน์ นวลเจริญ
อภิญญา พึ่งประยูร
Ab5502.pdf

3การศึกษาปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำประปาที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พัชพร   ศรีสงวน
ทัศนีย์   พลกล้า
Ab5503.pdf

4การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์จากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ธีลฎี หันกลาง
Ab5504.pdf