งานวิจัยนักศึกษาปีการศึกษา 2546ลำดับที่
ชื่องานวิจัย
นักศึกษา
ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
1โครงการศึกษาปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ในบริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาลวชิระและสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว กาญจนา วรนิติเยาวภา
นางสาว พรรณวดี ราญรอน
res4601.pdf
2การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดโครเมียมโดยใช้ตัวกลางเศษเหล็ก
นางสาว วัลยา เพียรธนวันต์
นางสาว ราตรี กาฬภักดี
res4602.pdf
3โครงการศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ UASB
ของบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด
นางสาวประภัสสร มณีรัตน์
นางสาวรัตนา ขาวสำลี
res4603.pdf
4การศึกษาเทคนิคในการควบคุมระบบ UASB และระบบ AS
นางสาวกัลยาณี ปรุงนิยม
res4604.pdf
5การลดปริมาณฟอสฟอรัสในระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียน
ทางธรรมชาติ (Natural Circulation System) ภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นายสำราญ นาเสาร์
นางสาวลูกแก้ว คงใจดี
res4605.pdf
6การศึกษาประสิทธิภาพชนิดตัวกลางกรองที่เหมาะสมเพื่อกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
ภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวรุ้งทิพย์ รื่นภาคชีพ
นายจานนท์ ศรีเกตุ
นางสาวสุพรรณา แช่มนิล
res4606.pdf
7โครงการศึกษาการแพร่กระจายปริมาณโลหะหนักในคลองสาธารณะ
กรณีศึกษา : คอลงเทเวศร์
นาย นพรัตน์ คงทอง
นาย นฤพนธ์ ลิมป์ธนกุลชัย
res4607.pdf
8โครงการศึกษาการ การศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ธูปฤาษีแบบคอลัมน์
นางสาว วัชราภรณ์ นาคนิล
นางสาว ปรมาภรณ์ ฮวดโสภา
res4608.pdf
9การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ CALINE4 และ HIWAY2 ในการทำนายปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากการจราจร บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง
นางสาว ผกาวรรณ บริบาล
นางสาว ดาวใจ วงศ์สมศรี
res4609.pdf
10การศึกษาความสัมพันธ์ในการเปิด-ปิดเครื่องเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนทางธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณไนโตรเจนในน้ำเสีย
นางสาว เวชสวรรค์ อัมพปานิตย์
นางสาว ปิยวรรณ ขุนพิทักษ์
res4610.pdf
11การศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายสไปรูไลนา (Spirulina spp.) ในการลดค่า บีโอดี ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสของน้ำเสียในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาว รัตติพร เครือน้ำคำ
นางสาว ดวงนภา วรนันท์
res4611.pdf
12การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบกล่อง (box model)
สำหรับทำนายปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์บนเส้นทางการจราจร
นางสาวเสาวรส แสงประเสริฐ
นางสาวนภารัตน์ มาประชา
res4612.pdf
13โครงการศึกษาประสิทธิภาพของดินเหนียวจากท้องนา
ในการตกตะกอนและการกำจัดโลหะหนัก : แคดเมียม โครเมียม
นางสาวกุลธิดา จันทรวิเศษ
นางสาวประภัสสร เจริญวุฒิธรรม
res4313.pdf