งานวิจัยนักศึกษาปีการศึกษา 2545ลำดับที่
ชื่องานวิจัย
นักศึกษา
ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
1โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ
บริเวณที่หยุดรถประจำทางบนถนนสายหลักในเกาะรัตนโกสิทร์
นายรัฐนุกุล วชิรนพ
นายประชารัฐ แท่นประยุทธ
นางสาววัชรา สาระ
res4501.pdf
2โครงการศึกษาผลกระทบของเสียงรบกวนจากอากาศยานต่อสถานศึกษา
บริเวณท่าอากาศยานกรุงเทพ
นางสาวอัมภาพร หมอยาดี
นางสาวอโณชา ศักดิ์สราญรมย์
res4502.pdf
3โครงการศึกษาปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากการจราจรและเปรียบเทียบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศบนถนนรอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวดุษฎี ม่วงยา
นางสาวสาวิตรี กุฎีสุข
res4503.pdf
4การนำน้ำชะมูลฝอยมาปลูกพืช วัดอัตราการเจริญเติบโต
และวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่พืชดูดซับ
นางสาวจำรูญ บุญรุ่งเรือง
นายสาคร ทองประไพ
นายอดุล แวงมล
res4504.pdf
5การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดซีโอดีจากน้ำชะมูลฝอยที่ผ่านระบบบำบัด
โดยใช้ถ่านกัมมันต์และถ่านกัมมันต์ผสมชานอ้อย
นางสาวรัชนก พรมมี
นางสาวสุนิสา รุ่งโรจน์
นางสาวมนฤดี สังฆะศรี
res4505.pdf
6การลดปริมาณโครเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์ โดยใช้เปลือกหอมแดงและเปลือกหอมใหญ่
นางสาวนงพงา สุวพิศ
นางสาวภาวิณี สุวรรณดี
res4506.pdf
7โครงการศึกษาปริมาณฝุ่นรวมและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพนายท่าปล่อยรถรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
นายสราวุธ หนูน้อย
นายนภชา ยิ้มอยู่
res4507.pdf
8โครงการศึกษาประสิทธิภาพของผักแว่นในการดูดซับโลหะหนัก : ตะกั่ว แคดเมียม
นางสาววรรณา นาคกายสิทธิ์
นางสาวภิรมย์ ศักดิ์นุภาพ
res4508.pdf
9การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์โดยกระบวนการดูดซับ
นายอรรถพล วัฒนาวิจิตร
นางสาวศิริพร ศรีสุวรรณภัทร
res4509.pdf
10การศึกษาการลดปริมาณเหล็กออกจากน้ำโดยการกรองผ่านกากใบชา
นางสาวกรกนก เหล่าขุนค้า
นางสาวประภัสเพ็ญ มีพะเนียด
res4510.pdf
11โครงการศึกษาการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการรีเวอร์ออสโมซีสมาใช้ประโยชน์
นายปิยภัทร สาเหล้
นายชูเกียรติ ยิ่งยงยุทธ
res4511.pdf
12โครงการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในวัสดุเหลือทิ้ง (รำข้าว) เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวนิฌารัตน์ ฉัตรภูติ
นางสาวศิราพร ฉลองสัพพัญญู
res4512.pdf
13การวางแผนการจัดการท่อน้ำทิ้งจากอาคารภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
นายอนุรักษ์ จันทร
นายธนัญพนธ์ เทศขำ
res4513.pdf
14การกำจัดโครเมียมและแมงกานีสในน้ำสังเคราะห์ด้วยชานอ้อยและเปลือกถั่ว
นางสาวสุฑาทิพย์ วินทะไชย
นายอภิพงศ์ สัทธาพงศ์
res4514.pdf
15การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้กับเสียงของรถไฟ
นาย สามล วงษ์พันธ์กมล
นาย ณัฏฐ์ นิละทัต
res4515.pdf
16โครงการศึกษาการตรวจวัดคุณภาพเสียงภายในอู่รถเมล์ศรีณรงค์
นายวิกูล อำนวยวัตถากร
res4516.pdf
17โครงการนักสืบสายน้ำ
นายตะวัน อารีอำนาจ
res4517.pdf