งานวิจัยนักศึกษาปีการศึกษา 2544ลำดับที่
ชื่องานวิจัย
นักศึกษา
ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
1โครงการศึกษาผลกระทบของปริมาณฝุ่นละอองรวมและสารตะกั่วที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนบริเวณถนนสามเสน ตั้งแต่สี่แยกซังฮี้ถึงสี่แยกเทเวศร์
นางสาวโชติวรรณ ตันติจิตจารุ
นางสาวสวลี มัญโยทัย
res4401.pdf
2โครงการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพเสียงในสถานประกอบการ
(โรงพิมพ์สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว) โดยวิธีการทำ CONTOUR
นายอภิชาติ สุภาธรธรรม
นายจีรศักดิ์ เตชะอารีรัตน์
นายณัฐวุฒิ พันธุ์โคตร
res4402.pdf
3โครงการการออกแบบอุปกรณ์ดูดซับเสียงจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ
นางสาวจำนงค์ คล้ายฉ่ำ
นางสาวนงนุช ปานเพ็ชร
นางสาวอรวรรณ กิตชัย
นางสาวพัฒนา แจ่มแจ้ง
res4403.pdf
4โครงการศึกษาการผลิตปุ่ยหมักจากผักตบชวาร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
นางสาวพนิตา รุ่งเรือง
นายอดิศร กล่อมนัทธี
res4404.pdf
5การศึกษาด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของสถาบันราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์
นางสาวสุพรรณี ทองจรัส
นายคณิสร์ อิสโร
นางสาวศุภมาศ น้อยประเทศ
res4405.pdf
6โครงการศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมี
บริเวณคลองสามเสน คลองเปรมประชากร และคลองผดุงกรุงเกษม
นางสาวนิลุบล พินิจการ
นายภานุวัฒน์ กวยเจริญ
นายยุทธนา เชยอารมณ์
res4406.pdf
7การศึกษาปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ภายในรถโดยสารประจำทาง
ในชั่วโมงเร่งด่วน
นางสาวอรวรรณ ยาใจ
นางสาวเบญจพร จันทรสุคณธ์
res4407.pdf
8โครงการศึกษาปุ๋ยหมักจากผักตบชวาด้วนสารเร่งเชื้อจุลินทรีย์
นางสาวทิพย์วรรณ ยอดพรหม
นางสาวประไพ ไชยจันทร์
res4408.pdf
9โครงการลดมลพิษจากขยะด้วยการเติมจุลินทรีย์อีเอ็ม
นางสาวน้ำผึ้ง บุญรอด
นางสาวฐาปนันท์ ทิวาปทุม
res4409.pdf
10โครงการศึกษาผลกระทบจากอัตราเที่ยววิ่งของเรือโดยสาร
กับคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ
นางสาวจันทิราพร มีผล
นายฎายุทธ เรืองหิรัญ
นางสาวธีมา จารุกิจไพศาล
นางสาวรุจิพรรณ โกศลกาญจน์
res4410.pdf
11การสกัดสารไคโตแซนจากแกนปลาหมึกเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
การลดปริมาณแมงกานีสในน้ำสังเคราะห์
นายสถิตย์ แก้วประชา
นายพิเชษฐ เจริญวัฒนวิญญู
res4411.pdf
12โครงการศึกษาเสียงจากการจราจรและเปรียบเทียบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
สำหรับเสียงบนถนนรอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นายอลงกรณ์ ศรบุญทอง
นายนิพนธ์ กู้มณีรัตนกุล
res4412.pdf
13โครงการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพถังดักไขมันในร้านจำหน่ายอาหารในเขตดุสิต
นายเกียรติศักดิ์ ศรีเสนพิลา
นายณัฐพล ทองคำ
res4413.pdf
14การศึกษาสภาพเสียงภายในตัวอาคารในชั่วโมงเร่งด่วน
กรณีศึกษา : สถานศึกษา บริเวณถนนสามเสน และสถานพยาบาล บริเวณถนนราชวิถี
นายชูชาติ มากลัด
นางสาวปราณี ชูรัตน์
res4414.pdf