งานวิจัยนักศึกษาปรการศึกษา 2543ลำดับที่
ชื่องานวิจัย
นักศึกษา
ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
1การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียจากโรงงานชุบสังกะสีด้วยวิธีตกตะกอนเคมีด้วยปูนขาว และปูนขาวร่วมกับโพลิเมอร์นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีมณทา
นางสาวพรรณราย อ่อนอารี
2โครงการศึกษาปริมาณโลหะหนักที่มีผลกระทบต่อการวิเคราะห์หาค่า BODนายอิทธิชัย บุตรฉุย
นายวิชัย เบญจางคประเสริฐ
3โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับคุณภาพน้ำในสระน้ำภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทานางสาวนิรมล รัตนสุนทร
นางสาววิชุตา วัฒนพงษ์
นางสาวบุษบา ศรีเทพ
4โครงการศึกษาการตรวจวัดปริมาณแสงสว่าง ภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทานายศิโรฒ เนินสะท้าน
นายกิตติงษ์ ทศโมรา
5โครงการให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตนายบุญทวี จุฑารัตน์
นายจิตรศักดิ์ ศรีศักดิ์วกุล
6โครงการวิเคราะห์น้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนางสาวสุมาลี วงษ์บัณฑิต
นางสาวนฤมล พวยอ้วน
7โครงการศึกษาประสิทธิภาพของกกกลมในการบำบัดน้ำเสียจากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทานางสาวทิพมณฑา ทองมาก
นายปริวรรต ทิพ์เสวต
8โครงการศึกษาตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์คุณภาพน้ำดื่มของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทานายอดุลย์ นันทะเสนา
นายหัสดาห์ ทองลีม
นางสาวศิริประภา อัษฎาพิทยกุล
9การศึกษาประสิทธิภาพสารกรองเคลือบผิวแมงกานีสไดออกไซด์สำหรับกำจัดเหล็กในน้ำบาดาลนางสาวชญาดา ฟักน่วม
นางสาวชุลีพร วณิชกุลชัยพร
10โครงการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตกตะกอนด้วยสารสร้างตะกอนต่างชนิดกันนางสาวปิตินันท์ ปฐมมาณิต
นางสาวกัณธิมา เอี่ยมสอาด
นางสาวประไพพร คณะฤทธิ์
11
โครงการศึกษาการทำปุ๋ยหมักจากก้างปลานางสาวนันทนา ศาสตร์โพธิ์
นางสาวสุวัฒนา ราชพิทักษ์
12
โครงการศึกษาประสิทธิภาพของผักสวนครัวในการดูดซับตะกั่วจากกากตะกอนนางสาวดาวจิรา คามวัลย์
นางสาววิลาสินี เจนวณิชสถาพร
13
โครงการศึกษาการเผ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำกรณีบริเวณคลองเลียบถนนสุขุมวิทสายเก่านายธวัชชัย หงษ์ศรีสุวรรณ
นายสมชาย แซ่เฮง
14
โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ของเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุรากรณีศึกษา การนำน้ำกากส่ามาทำปุ๋ยนางสาวบังอร รอดทอง
นางสาวฤทัยรัตน์ หอมพวงภู่