งานวิจัยของนักศึกษาปีการศึกษา 2542


งานวิจัยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2542

ลำดับที่
ชื่องานวิจัย
นักศึกษา
ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
1
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางอากาศ (ฝุ่นละออง) ภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทานางสาวเฉลิมวัฒน์ จิรยุทธนศักดิ์
นายเด่นชัย ทรัพย์อำมฤคโชค
2
การตรวจสอบคุณภาพเสียงภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทานายชาคริต พรสิบ
นางสาวจินตนา ก้าวรบ
3
โครงการศึกษาเพื่อจัดวางแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแหล่งน้ำธรรมชาติ
ภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นายอนุมาส อุ่นโพธิ์
นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมสูงเนิน
4
การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทานายรัฐพล ศรีดี
นายอรรถสิทธิ์ รอบคอบ
5
โครงการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์มูลฝอยอินทรีย์ ในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทานายศุภมนต์ อินทร์จันทร์
นางสาวเพ็ญนภา พันธ์พุฒ
6
โครงการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะมูลฝอยเบื้องต้นภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทานางสาวมลจิรา พวงสด
นางสาวปนัดดา มะลิหอม
7
โครงการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของนักศึกษา(ภาคปกติ)สถาบันราชภัฏสวนสุนันทานางสาวรริตสุดา ไตรศักดิ์ศรี
นางสาวอัญชลี เอียบสกุล
8โครงการผลิตภัณฑ์กระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้วนางสาวกายจนา ขวัญบุญ
นางสาวศารินี สาธุชาติ
9โครงการศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทานายวสันต์ พรเจริญ
นางสาวมารยาท รัศมี
นางสาววิผกา อิ่มใจ
10โครงการศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารกลาง สถาบันราชภัฏสวนสุนันทานางสาวอุไรวรรณ อยู่สุข
นายณัฐวุฒิ ใจสุภาพ