อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
(Assoc.Prof. Dr. Chaisri   Tarasawatpipat)

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


ประวัติการศึกษา
-   ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)    มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561
-   วท.ม. (เทคโนโลยสิ่งแวดล้อม)    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    พ.ศ. 2539
-   วท.บ. (วิทยาศาสตร์เคมี)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2531
โทร : 02-1601143
ความเชี่ยวชาญ :    การบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม EIA ESA และการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ
Website : https://elsci.ssru.ac.th/chaisri_th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี
(Asst.Prof. Dr. Talisa  Niemmanee)
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร)


ประวัติการศึกษา
- ปร.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ.  อย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2539
โทร : 02-1601143
website https://elsci.ssru.ac.th/talisa_ni

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยพร  ผ่อนผัน
(Asst Prof Dr. Walaiporn Phonphan)

(หัวหน้าสาขาวิชา ฯ)


ประวัติการศึกษา
-  ปร.ด. (การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์). สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ.2557 (หลักสูตรนานาชาติ)
-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
- วท.บ. (ปฐพีวิทยา) สถาบันเทคโนโลยี.     พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง   พ.ศ. 2545
ความเชี่ยวชาญ :    ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
Website : https://elsci.ssru.ac.th/walaiporn_ph/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์  กาหยี
(Asst. Prof. Dr.Pantip  Kayee) 
(ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์)


ประวัติการศึกษา
- วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
- วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  พ.ศ. 2546
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2544
website https://elsci.ssru.ac.th/pantip_ka


รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์
(Assoc.Prof. Sivapan  Choo - in)


ประวัติการศึกษา  
-   วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544
-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์เคมี)   สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี   พ.ศ. 2539
ความเชี่ยวชาญ :   มลพิษทางอากาศ, มลพิษทางเสียง, การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทร : 02-1601143 ต่อ 76
E-mail: sivapan.ch@ssru.ac.th
website https://elsci.ssru.ac.th/sivapan_ch
Download CV  .sv-sivapan - thai (5-8-18).pdfรองศาสตราจารย์ ดร. รณบรรจบ  อภิรติกุล
(Assoc. Prof. Dr. Ronbanchob   Apiratikul)

ประวัติการศึกษา
- วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
- วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2547
-  วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ความเชี่ยวชาญ :1. Sorption/Biosorption of pollutant2. Advance Oxidation Processes3. Health Risk Assessment4. Air Pollution5. Solid Waste Management6. Pollution Control and Prevention, BAT/BEP
โทร : 02-1601208
E-Mail :ronbanchob@gmail.com
website https://elsci.ssru.ac.th/ronbanchob_ap
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  เจริญโภคราช
(Asst.Prof. Nitinart Charoenpokaraj)

 ประวัติการศึกษา
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2540
- ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2529
ความเชี่ยวชาญ :    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯ, ความหลากหลายทางชีวภาพ
โทร : 02-1601208
E-mail :niti718@hotmail.com
website : http://www.elsci.ssru.ac.th/nitinarth_ch/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล
(AsstProf Dr.Tatsanawalai  Utarasakul)


ประวัติการศึกษา
- วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
- วท.ม. (สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2544
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)       มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541
ความเชี่ยวชาญ :   การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
โทร : 02-1601208
E-mail: tatsanawalai.ut@ssru.ac.th
Download CV  .....click here..... 
websitehttp://www.elsci.ssru.ac.th/tatsanawalai_ut/
อาจารย์นภัสกร   ทรัพย์เฟื่องฟู
(Miss Napatsakorn  Supfuengfoo)

การศึกษา
- วทม (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล