อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
(Assoc.Prof. Dr. Chaisri   Tarasawatpipat)

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


ประวัติการศึกษา-   ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)    มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561-   วท.ม. (เทคโนโลยสิ่งแวดล้อม)    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    พ.ศ. 2539-   วท.บ. (วิทยาศาสตร์เคมี)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2531โทร : 02-1601143ความเชี่ยวชาญ :    การบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม EIA ESA และการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพWebsite : https://elsci.ssru.ac.th/chaisri_th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี
(Asst.Prof. Dr. Talisa  Niemmanee)
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร)


ประวัติการศึกษา- ปร.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ.  อย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2539โทร : 02-1601143website https://elsci.ssru.ac.th/talisa_ni

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยพร  ผ่อนผัน
(Asst Prof Dr. Walaiporn Phonphan)

(หัวหน้าสาขาวิชา ฯ)


ประวัติการศึกษา-  ปร.ด. (การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์). สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ.2557 (หลักสูตรนานาชาติ)-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547- วท.บ. (ปฐพีวิทยา) สถาบันเทคโนโลยี.     พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง   พ.ศ. 2545ความเชี่ยวชาญ :    ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)Website : https://elsci.ssru.ac.th/walaiporn_ph/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์  กาหยี
(Asst. Prof. Dr.Pantip  Kayee)
(ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์)


ประวัติการศึกษา- วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550- วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  พ.ศ. 2546- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2544website https://elsci.ssru.ac.th/pantip_ka


รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์
(Assoc.Prof. Sivapan  Choo - in)


ประวัติการศึกษา  
-   วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์เคมี)   สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี   พ.ศ. 2539ความเชี่ยวชาญ :   มลพิษทางอากาศ, มลพิษทางเสียง, การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโทร : 02-1601143 ต่อ 76E-mail: sivapan.ch@ssru.ac.thwebsite https://elsci.ssru.ac.th/sivapan_chDownload CV  .sv-sivapan - thai (5-8-18).pdf

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณบรรจบ  อภิรติกุล
(Asst. Prof. Dr. Ronbanchob   Apiratikul)

ประวัติการศึกษา- วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550- วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2547-  วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ความเชี่ยวชาญ :1. Sorption/Biosorption of pollutant2. Advance Oxidation Processes3. Health Risk Assessment4. Air Pollution5. Solid Waste Management6. Pollution Control and Prevention, BAT/BEPโทร : 02-1601208E-Mail :ronbanchob@gmail.comwebsite https://elsci.ssru.ac.th/ronbanchob_ap
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  เจริญโภคราช
(Asst.Prof. Nitinart Charoenpokaraj)

 ประวัติการศึกษา
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2540- ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2529ความเชี่ยวชาญ :    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯ, ความหลากหลายทางชีวภาพโทร : 02-1601208E-mail :niti718@hotmail.comwebsite : http://www.elsci.ssru.ac.th/nitinarth_ch/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล
(AsstProf Dr.Tatsanawalai  Utarasakul)


ประวัติการศึกษา- วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551- วท.ม. (สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2544- วท.บ. (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)       มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541ความเชี่ยวชาญ :   การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมโทร : 02-1601208E-mail: tatsanawalai.ut@ssru.ac.thDownload CV  .....click here..... websitehttp://www.elsci.ssru.ac.th/tatsanawalai_ut/
อาจารย์นภัสกร   ทรัพย์เฟื่องฟู
(Miss Napatsakorn  Supfuengfoo)