ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการชั้น 2 อาคาร 24

ห้องปฏิบัติการชั้น 2 อาคาร 24ห้องปฏิบัติการชั้น 2 อาคาร 24

ห้องปฏิบัติการชั้น 2 อาคาร 24