กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)


          เมื่อวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนสู่สังคมบริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาและยกระดับแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชมรมฯ