โครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม


ความเป็นมา

          ด้วยในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญของประเทศไทยในแต่ละภาคและพื้นที่ก็มีลักษณะของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหาอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในพื้นที่ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสายหลัก เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง ลำตะคอง เป็นต้น ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการตกค้างในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ การดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาและจัดการสิ่งแวดล้อมต้องอาศับบุคลากรในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่นและเยาวชน เป็นต้น

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีแนวคิดการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทั้งภารบรรยาย (ในรูปแบบออนไลน์) และปฏิบัติการ ในการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ในกรณีที่ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส หรือโควิด – 19) ตลอดจนการแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการทำงานในอนาคต จึงกำหนดจัดโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม ขึ้นในปี 2565

วัตถุประสงค์

  • เพื่อจัดกิจกรรมห้องเรียนสิ่งแวดล้อม อบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ

  • ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยไปถ่ายทอดความรู้แก่ครูและนักเรียน
  • นักเรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ได้ลงมือทำจริง ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ในกรณีที่ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส หรือโควิด – 19)

ตัวอย่างหลักสูตรอบรม

ลำดับ

หลักสูตรอบรม

วันที่จัดอบรม

เวลาจัดอบรม

สมัครเข้าร่วมอบรม
ดูรายชื่อผู้สมัคร

1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมกับตลาดแรงงานยุคโควิด
เสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565
09.00 - 12.00

2

หลักสูตรนักสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการ
เสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565
13.00 - 16.00

3

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ใช้งานจริงทางด้านสิ่งแวดล้อม
เสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565
09.00 - 12.00

4

คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ Carbon footprint  
เสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565
13.00 - 16.00

5

ไมโครพลาสติก มหันตภัยร้ายจากขยะ
เสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565
09.00 - 12.00

6

มลพิษทางเสียง
เสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565
13.00 - 16.00
7
เรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น
เสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
09.00 - 12.00
กดสมัคร

8

Canva for Environmental Education
เสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
13.00 - 16.00

9

เคมีสิ่งแวดล้อม
เสาร์ที่ 2 เมษายน 2565
09.00 - 16.00

10

มลพิษทางน้ำ
อาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565
09.00 - 12.00 
11สิ่งแวดล้อมและประชากรศาสตร์
อาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565
13.00 - 16.00

12

มลพิษทางอากาศ
เสาร์ที่ 9 เมษายน 2565
09.00 - 12.00
13
นักสืบสิ่งแวดล้อม
เสาร์ที่ 9 เมษายน 2565
13.00 - 16.00
14
PM2.5 ผลกระทบ และการตรวจวัด 
อาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565
09.00 - 13.00เป้าหมาย

          โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน 20 โรงเรียน

ค่าใช้จ่าย

          โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ติดต่อสอบถาม

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์ โทร 088 6199978 หรือ อีเมลล์ : sivapan.ch@ssru.ac.th