หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดบริการวิชาการ “พี่สอนน้องพัฒนาเยาวชนนักวิทยาศาสตร์”
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดบริการวิชาการ “พี่สอนน้องพัฒนาเยาวชนนักวิทยาศาสตร์”

admin env
2018-11-25 19:57:45

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดบริการวิชาการ “พี่สอนน้องพัฒนาเยาวชนนักวิทยาศาสตร์”              เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ “พี่สอนน้องพัฒนาเยาวชนนักวิทยาศาสตร์” ณ ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้ เพิ่มทักษะในด้านการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การฝึกทดลองวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เช่น การตรวจวัดค่าความเป็นกรด – ด่างของน้ำ การวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งในน้ำ การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำ การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนในน้ำและฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ โดยมีรุ่นพี่นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นผู้สอน การดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างดีจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จำนวน 60 คน