หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชนเกาะกลาง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชนเกาะกลาง

admin env
2018-11-25 19:57:53

 เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ ได้นำนักศึกษาจำนวน 15 คน ที่เรียนรายวิชากรณีศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการจัดทำโครงการในการพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งการลงพื้นที่ชุมชนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชน