หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

admin env
2022-06-01 10:40:21

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  นายเกียรติคุณ ยอดปรีชา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจุลชีวววิทยาอุตสาหกรรม  นางสาวสโรชา ทัดเพชร และ นางสาวกนกกาญจน์ ศรีนงนุช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [The International Conference Business, Education, Social Sciences, Tourism and Technology (THE IBEST 2019)]  ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  ร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาทั้ง 3 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ดังนี้ คือ

  • บทความวิจัยเรื่อง “สารสกัดกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากกุ้งให้ผลในการแสดงออกของยีน แอนไท-ไลโปโพลีแซคคาไรด์ แฟกเตอร์ ในกุ้งขาว” โดย นายเกียรติคุณ ยอดปรีชา ซึ่งมีอาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาความหลากชนิด สถานภาพตามฤดูกาล และความคล้ายคลึงของนก ในพื้นที่นาเกลือ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และบ้านปากทะเล ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี” โดย นางสาวสโรชา ทัดเพชร และ นางสาวกนกกาญจน์ ศรีนงนุช ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  •     
  •      อนึ่ง นักศึกษาทั้ง 3 ราย ดังกล่าวข้างต้น เป็นผลผลิตมาจากการจัดประชุม SCI SSRU Mini Conference 2019 ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับคณะให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่น และเสนอให้ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อไปนำเสนองานวิจัยในต่างประเทศตามนโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย