หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > บรรยายพิเศษ พรบ.วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรยายพิเศษ พรบ.วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

admin env
2019-05-23 18:05:05


เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดบรรยายพิเศษ “พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษพ.ศ. 2557” โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประกอบด้วย นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3-4และบัณฑิตของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และผู้ที่สนใจปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานต่างๆ รวมประมาณ 120 ท่าน ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้มีประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตลอดจนผู้ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557 สำหรับการบรรยายพิเศษในวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ ศิวะเดชาเทพประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ มาเป็นวิทยากรบรรยาย