หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะในการทำวิจัยในหัวข้อ “กระดาษชำระจากเยื่อผักตบชวา”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะในการทำวิจัยในหัวข้อ “กระดาษชำระจากเยื่อผักตบชวา”

admin env
2023-07-17 14:33:41

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะในการทำวิจัยในหัวข้อ “กระดาษชำระจากเยื่อผักตบชวา”

    เมื่อวันที่ 3 – 5 เมษายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับนักเรียนจำนวน 3 คน จากโรงเรียนโยธินบูรณะ ประกอบด้วย นางสาวภวิตรา วงศ์ขันธ์ นางสาวปารานันท์ จีนขี และนางสาวสุรีย์ฉาย ตั้นชีวะวงศ์ เพื่อเข้ามาทำวิจัยในหัวข้อ “กระดาษชำระจากเยื่อผักตบชวา” ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ห้องปฏิบัติการในการทำวิจัยจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการของนักเรียนในครั้งนี้