หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > อาจารย์สาขาวิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิยกร่างหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์สาขาวิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิยกร่างหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

admin env
2024-04-01 15:13:01

อาจารย์สาขาวิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิยกร่างหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการในการยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) โดยร่วมประชุมกับคณะกรรมการในรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting