หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Ocean Accounting Collaborators’ Workshop
อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Ocean Accounting Collaborators’ Workshop

admin env
2023-07-17 14:35:16

าจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Ocean Accounting Collaborators’ Workshop

      เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดย ผศ.ดร.วลัยพร ผ่อนผัน , ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล และ ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญจาก Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) และ UNESCAP เข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Ocean Accounting Collaborators’ Workshop ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือด้าน Ocean Accounting ในระดับ Asia-Pacific  ณ The Royal Princess Larn Luang Hotel