หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

admin env
2023-07-17 14:34:45


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ

ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566