หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเข้าศึกษาดูงานด้านการบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะชุมชน
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเข้าศึกษาดูงานด้านการบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะชุมชน

admin env
2024-04-01 15:09:49

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ เจริญโภคราช นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเข้าศึกษาดูงานด้านการบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะชุมชน โดยมี ดร.เสาวลักษณ์ บุญมั่ง และ ดร.จุลบุตร จันทร์สูรย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมการศึกษาระบบนิเวศชายหาดและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการอนุรักษ์นกพื้นถิ่น และ คุณเสร มานิช เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี